Adresas: 
Kauno g. 43, Klaipėda
Tel.: 46-383414

El. paštas: 
inkarelis@gmail.com
Internetinė svetainė: 
http://www.inkareliomokykla.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Savarankiško mokymosi, Dieninė, Mokymo namuose

Savivaldybė:
Klaipėdos apskr. Klaipėdos m. sav.
Ugdymo programos

 

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas organizuotas vadovaujantis ,,Inkarėlio” mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo programa, patvirtinta Klaipėdos ,,Inkarėlio” mokyklos-darželio direktoriaus 2007 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-5. Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo 1,5 metų amžiaus. Vaikų ugdymo pasiekimai ir pažanga atsiskleidžia per kūrybinės raiškos savaites, pramoginius renginius, parodėles ir t.t.

 

Priešmokyklinis ugdymas 

Priešmokyklinis ugdymas organizuotas vadovaujantis: Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. birželio 24 d. įsakymu Nr.ISAK-1147; ,,Priešmokyklinio ugdymo  standartu”,  patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr.ISAK-1015; „Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymu Nr.ISAK-1180 (žin., 2005, Nr.84-3118).

 

Pradinis ugdymas.

Pradinis ugdymas organizuotas vadovaujantis: Pradinio ugdymo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. vasario 3 d. įsakymu Nr.113 (Žin., 2003, Nr. 18-798); 1 ir 3 klasėse Bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 (Žin., 2008, Nr. 99-3848),  2 ir 4 klasėse Bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. ISAK-1015 (Žin., 2003, Nr. 77-3525); „Inkarėlio” mokyklos-darželio 2009-2010 m.m. ugdymo planu, patvirtintu direktoriaus 2009-08-31 įsakymu Nr.V-157.

 

Integruotos programos 2009-2010 metais:

Žmogaus sauga   (civilinė, priešgaisrinė sauga ir saugus eismas) 1-4 klasėse integruota į mokomuosius dalykus. Civilinė ir priešgaisrinė sauga buvo vedama ne mažiau kaip 1 kartą, saugus eismas ne mažiau kaip 3 kartus per mėnesį. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, patvirtinta  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494. Programa integruota į priešmokyklinio ugdymo grupės veiklą, dalykų pamokas, klasės valandėles, popamokinę, projektinę veiklą, renginius ne mažiau kaip 5 val.  per metus. Edukacinė programa „Ydingos laikysenos profilaktika” integruota į kūno kultūros pamokas.

 

Projektai ,,Mano vaikystės miestas – prie jūros”, „Žmogus ir gamta” integruoti į kitų dalykų pamokas, klasės valandėles, popamokinę veiklą, organizuojamus renginius, netradicines ugdymo dienas, ekskursijas. Toliau vykdyta tarptautinė Smurto prieš vaikus programą „Zipio draugai”, kurios tikslas padėti vaikams įgyti gebėjimų įveikti kasdieninius sunkumus ir stresą, plėtoti jų socialinę kompetenciją.